Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Karolína Hauer, so sídlom Štúrová 47, 90033 Mariánka, IČO: 45 650 993 zapísanej v Obchodnom Registri Okresného úradu Malacky, (ďalej len \\“Správca\\“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), rovnako tak podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spracovávali vaše osobné údaje vyplnené v dotazníku, ako je meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu, kontaktné údaje a pod.

Poskytovateľ služieb dbá, aby všetky osobné údaje boli chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečené proti zneužitiu či neoprávnenému prístupu tretích osôb.

Osobné údaje uvedené v odpovediach v dotazníku je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a budú spracované s cieľom plnohodnotne pracovať s klientom na jeho požiadavkách v rámci zvoleného výkonu.

Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@kayia.sk

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– na prenosnosť údajov,
– v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.